میتوانید از راه های زیر برنامه کاپینو را دانلود کنید :

دانلود اپلیکیشن کارپینو - نسخه مسافر


دانلود اپلیکیشن کارپینو - نسخه راننده